Polityka ochrony danych osobowych w rekrutacji

Obowiązek informacyjny w procesie rekrutacji

 

        Pragniemy poinformować, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest firma VAMBRESIA FABRYKA OPAKOWAŃ ANDRZEJ BOGUCKI, ul. Żwirki i Wigury 22, 87-200 Wąbrzeźno, z siedzibą w Jatne 35, 05-430 Celestynów. 

        Ponadto informujemy, że:

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę VAMBRESIA FABRYKA OPAKOWAŃ ANDRZEJ BOGUCKI w celu przeprowadzenia  i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (tj. art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), w tym będą udostępniane potencjalnemu kierownikowi działu, stanowiska na które aplikuje,

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia
i zakończenia procesu rekrutacji,

- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,

- Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

- Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail rodo@bogucki-folie.pl lub pisemnie na adres: Jatne 35, 05-430 Celestynów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,

- podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz późniejszych aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej oddzielnej zgody,

- decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany a brak dodatkowych informacji nie wpłynie na przebieg rekrutacji.