Polityka ochrony danych osobowych

Polityka prywatności firmy VAMBRESIA

 

        Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej zwane „Rozporządzenie”).

       W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest:

 

VAMBRESIA FABRYKA OPAKOWAŃ ANDRZEJ BOGUCKI

Ul. Żwirki Wigury 22, 87-200 Wąbrzeźno,

z siedzibą: Jatne 35, 05-430 Celestynów,

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem REGON 016243167

 

        Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art.6 Rozporządzenia ust 1.:

- w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,

- w celu przedstawienia ofert usług własnych i będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przekazywanie,

- w celu odzyskiwania należności z tytułu zawartych umów oraz sprzedaży usług, w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji,

- w celu tworzenia statystyk, zestawień, analiz na potrzeby własne przechowywane przez okres 6 lat,

- w celu spełnienia wymagań ustawowych nakładanych na sprzedawcę wyrobów tworzyw sztucznych oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

         Państwa dane przekazujemy jedynie podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług m.in. podmiotom wykonującym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne, bankowe, windykacyjne, informatyczne, transportowe oraz odpowiednim instytucjom, którym przekazywanie danych wynika z obowiązku ustawowego.

         Mają Państwo jak i Państwa Przedstawiciele prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przeniesienia swoich danych,

- wniesienia sprzeciwu.

        Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

        Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: rodo@bogucki-folie.pl lub pisemnie na adres: Jatne 35, 05-430 Celestynów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

        Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy.

        Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich Państwa przedstawicieli dlatego uprzejmie prosimy o udostepnienie tej informacji tym osobom.

        Niniejsze pismo nie zawiera warunków współpracy, w tym umów łączących strony i ma charakter czysto informacyjny.